Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 6/2021
99.64%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 286535 hồ sơ
Đã giải quyết: 285502 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 13/06/2021)