Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 9/2021
99.71%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 411872 hồ sơ
Đã giải quyết: 410690 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/09/2021)