Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 1/2021
99.94%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 20196 hồ sơ
Đã giải quyết: 20184 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/01/2021)