Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 7/2020
99.6%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 258044 hồ sơ
Đã giải quyết: 257003 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 12/07/2020)