HƯỚNG DẪN Đăng ký tài khoản
HƯỚNG DẪN Đăng nhập cho tổ chức cá nhân
HƯỚNG DẪN Nộp hồ sơ trực tuyến
HƯỚNG DẪN Quản lý hồ sơ
HƯỚNG DẪN Hiệu chỉnh thành phần hồ sơ khi nộp
HƯỚNG DẪN Quy trình nộp hồ sơ Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo Thuốc bảo vệ thực vật
HƯỚNG DẪN Quy trình nộp hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại
HƯỚNG DẪN Quy trình nộp hồ sơ Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
HƯỚNG DẪN Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
HƯỚNG DẪN Tình trạng hồ sơ
HƯỚNG DẪN Cập nhật tài khoản
HƯỚNG DẪN Tiếp nhận hồ sơ
HƯỚNG DẪN Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến
HƯỚNG DẪN Hiệu chỉnh mã hồ sơ
HƯỚNG DẪN Góp ý hồ sơ
HƯỚNG DẪN Chọn tệp đính kèm gửi tổ chức cá nhân
HƯỚNG DẪN Chọn lại người nộp hồ sơ
HƯỚNG DẪN Chọn lại hồ sơ đã duyệt
HƯỚNG DẪN Bổ sung hồ sơ
HƯỚNG DẪN Thu hồi xử lý hồ sơ
HƯỚNG DẪN Trả kết quả hồ sơ
HƯỚNG DẪN Xuất phiếu hẹn hồ sơ
HƯỚNG DẪN Xử lý hồ sơ
HƯỚNG DẪN Đính kèm file khi xử lý hồ sơ
HƯỚNG DẪN Chọn lại thành phần hồ sơ đã nộp
HƯỚNG DẪN Hướng dẫn cấu hình biểu mẫu điện tử tương tác (e-form)
HƯỚNG DẪN Nộp hồ sơ tại Dịch vụ công Quốc gia thanh toán lệ phí tại Hệ thống Một cửa điện tử Tỉnh
HƯỚNG DẪN Nộp hồ sơ tại hệ thống Một cửa điện tử Tỉnh và tiến hành thanh toán trực tuyến
HƯỚNG DẪN Nộp hồ sơ tại hệ thống Một cửa điện tử Tỉnh và tiến hành thanh toán trực tuyến trên hệ thống Dịch vụ công Quốc gia
HƯỚNG DẪN Tổ chức cá nhân