Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 3/2019
97.8%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 88996 hồ sơ
Đã giải quyết: 87038 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/03/2019)