Kết quả giải quyết Hồ sơ
Tỉnh Sóc Trăng đến tháng 4/2018
92.74%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 73770 hồ sơ
Đã giải quyết: 68415 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/04/2018)