Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 11/2018
93.35%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 236028 hồ sơ
Đã giải quyết: 220342 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 16/11/2018)