Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 7/2019
98.47%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 248428 hồ sơ
Đã giải quyết: 244616 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/07/2019)