Kết quả giải quyết Hồ sơ
Tỉnh Sóc Trăng đến tháng 7/2018
92.62%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 143083 hồ sơ
Đã giải quyết: 132527 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/07/2018)