Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 1/2019
98.91%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 16066 hồ sơ
Đã giải quyết: 15891 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/01/2019)