Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 11/2018
93.36%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 237064 hồ sơ
Đã giải quyết: 221320 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 18/11/2018)