Kết quả giải quyết Hồ sơ
Tỉnh Sóc Trăng đến tháng 7/2018
92.61%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 142193 hồ sơ
Đã giải quyết: 131692 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/07/2018)