Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 9/2018
93.01%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 192814 hồ sơ
Đã giải quyết: 179331 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/09/2018)