Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 8/2019
98.58%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 295656 hồ sơ
Đã giải quyết: 291461 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 26/08/2019)