ĐƠN VỊ
Tỉnh Sóc Trăng
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Công Thương
Sở Giao thông Vận tải
Sở Y tế
Sở Tư pháp
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Tài chính
Sở Giáo dục và Đào tạo
Thanh Tra tỉnh
Huyện Kế Sách
Huyện Mỹ Tú
Huyện Mỹ Xuyên
Huyện Cù Lao Dung
Tình hình xử lý hồ sơ Tỉnh Sóc Trăng
Đã tiếp nhận 30083
Xử lý đúng hạn 26011
Xử lý trong hạn 2727
Xử lý trễ hạn 1345
Tỷ lệ đúng hạn 95.53%
THÁNG 11
Đã tiếp nhận 2306
Xử lý đúng hạn 1538
Xử lý trong hạn 735
Xử lý trễ hạn 33
Tỷ lệ đúng hạn 98.57%
TUẦN 3
Đã tiếp nhận 847
Xử lý đúng hạn 459
Xử lý trong hạn 380
Xử lý trễ hạn 8
Tỷ lệ đúng hạn 99.06%