Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 10/2018
93.23%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 214344 hồ sơ
Đã giải quyết: 199830 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 19/10/2018)