Kết quả giải quyết Hồ sơ
Tỉnh Sóc Trăng đến tháng 2/2018
90.68%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 24550 hồ sơ
Đã giải quyết: 22263 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/02/2018)