Kết quả giải quyết Hồ sơ
Tỉnh Sóc Trăng đến tháng 5/2018
92.97%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 95739 hồ sơ
Đã giải quyết: 89005 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/05/2018)