Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 2/2019
97.92%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 42806 hồ sơ
Đã giải quyết: 41917 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/02/2019)