Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 7/2019
98.49%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 243367 hồ sơ
Đã giải quyết: 239691 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 18/07/2019)