Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 9/2018
93.05%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 189540 hồ sơ
Đã giải quyết: 176363 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 19/09/2018)