Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 1/2019
99.03%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 24469 hồ sơ
Đã giải quyết: 24232 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/01/2019)