Kết quả giải quyết Hồ sơ
Tỉnh Sóc Trăng đến tháng 7/2018
92.57%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 143238 hồ sơ
Đã giải quyết: 132602 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/07/2018)