Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 4/2019
97.98%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 122662 hồ sơ
Đã giải quyết: 120188 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/04/2019)