Kết quả giải quyết Hồ sơ
Tỉnh Sóc Trăng đến tháng 5/2018
93.05%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 98248 hồ sơ
Đã giải quyết: 91420 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/05/2018)