Kết quả giải quyết Hồ sơ
Tỉnh Sóc Trăng đến tháng 3/2018
92.06%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 47699 hồ sơ
Đã giải quyết: 43912 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 18/03/2018)