Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 1/2019
98.95%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 18081 hồ sơ
Đã giải quyết: 17892 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 18/01/2019)