Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 12/2018
93.4%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 252522 hồ sơ
Đã giải quyết: 235847 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 10/12/2018)