Kết quả giải quyết Hồ sơ
Tỉnh Sóc Trăng đến tháng 8/2018
92.97%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 165822 hồ sơ
Đã giải quyết: 154161 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/08/2018)