Kết quả giải quyết Hồ sơ
Tỉnh Sóc Trăng đến tháng 1/2018
94.52%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 9568 hồ sơ
Đã giải quyết: 9044 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 18/01/2018)