Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 3/2019
97.79%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 85941 hồ sơ
Đã giải quyết: 84043 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/03/2019)