Kết quả giải quyết Hồ sơ
Tỉnh Sóc Trăng đến tháng 11/2017
95.53%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 30083 hồ sơ
Đã giải quyết: 28738 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/11/2017)