Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 2/2019
98.05%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 49255 hồ sơ
Đã giải quyết: 48296 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/02/2019)