Kết quả giải quyết Hồ sơ
Tỉnh Sóc Trăng đến tháng 6/2018
93.52%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 134051 hồ sơ
Đã giải quyết: 125360 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/06/2018)