Kết quả giải quyết Hồ sơ
Tỉnh Sóc Trăng đến tháng 12/2017
82.13%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 188630 hồ sơ
Đã giải quyết: 154914 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 18/12/2017)