Kết quả giải quyết Hồ sơ
Tỉnh Sóc Trăng đến tháng 2/2018
91.36%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 26411 hồ sơ
Đã giải quyết: 24128 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/02/2018)