Kết quả giải quyết Hồ sơ
Tỉnh Sóc Trăng đến tháng 8/2018
92.94%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 164301 hồ sơ
Đã giải quyết: 152702 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 18/08/2018)