Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 12/2018
93.43%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 257998 hồ sơ
Đã giải quyết: 241054 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 15/12/2018)