Kết quả giải quyết Hồ sơ
Tỉnh Sóc Trăng đến tháng 4/2018
92.87%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 77351 hồ sơ
Đã giải quyết: 71838 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 27/04/2018)