Danh mục thông tin động

Mã/Tên thông tin
STT
Mã thông tin
Tên thông tin
Ghi chú
Áp dụng
Giá trị
Sửa
Xóa
19701
2GT5
3QG
49207
5Tinh
Tỉnh thành
Lưu ý - Áp dụng:
: Thông tin đang áp dụng.
: Thông tin ngưng áp dụng.