Kết quả giải quyết Hồ sơ
Tỉnh Sóc Trăng đến tháng 7/2018
92.68%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 139201 hồ sơ
Đã giải quyết: 129010 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/07/2018)