Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 10/2018
93.17%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 211730 hồ sơ
Đã giải quyết: 197267 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/10/2018)