Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 10/2018
93.18%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 215550 hồ sơ
Đã giải quyết: 200859 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/10/2018)