Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Sóc Trăng đến tháng 11/2018
93.36%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 237086 hồ sơ
Đã giải quyết: 221333 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 19/11/2018)