Tình hình xử lý hồ sơ Sở ngành Tỉnh Sóc Trăng

Hệ thống đang cập nhật.

2017
2336
1876
393
67
97.13%
2
1023
692
312
19
98.14%
4
55
23
31
1
98.18%